PROGI RABATOWE / kup za minimum i otrzymaj rabat / 40zł - 5%, 75zł - 6%, 100zł - 7%

Zwrot towaru, reklamacja i gwarancja

Zwrot towaru, reklamacja i gwarancja - zasady obowiązujące od 25.12.2014 roku

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. informujemy o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas OMED Michał Ossowski o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres OMED, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno, faksem 616468577 lub pocztą elektroniczną biuro@omed.gniezno.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji na trwałym nośniku za pomocą poczty e-mail.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Po odstąpieniu od umowy należy w przeciągu 14 dni dostarczyć zwracany towar do Sprzedawcy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z zwrotem pieniędzy. Preferowany sposób zapłaty to przelew na rachunek, prosimy o podanie w jakiej formie mają zostać zwrócone pieniądze. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania przedmiotu.

Informujemy również
Zgodnie z art. 34 pkt. 4 Ustawy: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
Zgodnie z art. 38 Ustawy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

3.2 Wzór formularza odstąpienia od Umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail biuro@omed.gniezno.pl lub na adres OMED, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno)

Adresat OMED Michał Ossowski, ks. Sobczaka 1, 62-200 Gniezno

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
Data odbioru rzeczy:
Imię i nazwisko konsumenta
Adres konsumenta
Nr rachunku bankowego (jeśli zwrot ma być dokonany na rachunek bankowy):
Data i podpis konsumenta

3.3 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Gwarancja towaru.

Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta. W celu realizacji gwarancji należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5. Reklamcja towaru z tytułu rękojmi.

5.1 Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@omed.gniezno.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.